IoT-nodeMCU(III)

En aquesta pràctica utilitzarem la nodeMCU per mesurar temperatura, humitat, nivell d'il·luminació, els registrarem i graficarem.

Connectarem un DHT11 a la GPIO0 (Q0), un DS18B20 a la GPIO2 (Q2) i una LDR a l'entrada analògica. Els sensors de temperatura cal alimentar-los a 3,3V!! . Això vol dir que Q0 i Q2 ara no faran la funció de sortides digitals.

L'aplicació podria semblar-se a aquesta:

I l'sketch aquest: