Local Blynk server

En aquesta pràctica instal·larem en un ordinador local el servidor de blynk.

Primer pot ser interessant veure aquest vídeo:

Passes a seguir:

Instal·lació en Windows

 1. Instal·lem java 8.
 2. Comprovem que la versio és java 8. Per això obrim el Símbolo del sistema. Podem trobar-lo ràpidament cercant per cmd al botó inici.
  C:\>java -version
  java version "1.8.0_131"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
  Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.131-b11, mixed mode)
 1. Ara anem a l'arrel C: fent
C:\>C:
 1. Creem un directori anomenat blynk i entrem en ell
C:\>mkdir C:\blynk
C:\>cd blynk
C:\blynk>
 1. Descarreguem l'última versió (0.25.2) del servidor de blynk (server-0.25.2.jar) i la guardem en el directori C:\blynk.
 2. Ara crearem amb el notepad un fitxer anomenat mail.properties mail-properties.zip (vigileu que no s'afegeixi l'extensió .txt), codificació UTF-8, amb les nostres credencials de gmail, i el guardem al directori C:\blynk amb el següent contingut
mail.smtp.auth=true
mail.smtp.starttls.enable=true
mail.smtp.host=smtp.gmail.com
mail.smtp.port=587
mail.smtp.username=fulanito@gmail.com
mail.smtp.password=1234
 1. També necessitem un fitxer anomenat server.properties que podeu descarregar aquí server-properties.zip i desa'l la carpeta C:\blynk.
 2. Ara ja podem executar manualment el servidor de blynk. Al Símbolo de sistema introduïm:
C:\blynk>java -jar server-0.25.2.jar -dataFolder C:\blynk -serverConfig C:\blynk\server.properties

Si tot va bé veurem quelcom semblant a

Blynk Server 0.25.2 successfully started.
All server output is stored in folder 'C:\blynk\.\logs' file.
 1. Per tancar el servidor farem Ctrl + C.
 2. Si volem que el servidor s'engegui automàticament a l'inici de windows podem seguir aquestes instruccions.

Instal·lació en Ubuntu

 1. Per instal·lar java fem al terminal
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
 1. Comprovem la versió
java -version
java version "1.8.0_91"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)
 1. Creem un directori blynk a la carpeta d'usuari, hi entrem i baixem l'última versió del servidor
mkdir /home/usuari/blynk
cd /home/usuari/blynk
wget "https://github.com/blynkkk/blynk-server/releases/download/v0.25.2/server-0.25.2.jar"
 1. Ara crearem amb nano (nano mail.properties) un fitxer anomenat mail.properties mail-properties.zip amb les nostres credencials de gmail, i el guardem al directori /home/usuari/blynk amb el següent contingut
mail.smtp.auth=true
mail.smtp.starttls.enable=true
mail.smtp.host=smtp.gmail.com
mail.smtp.port=587
mail.smtp.username=fulanito@gmail.com
mail.smtp.password=1234
 1. També necessitem un fitxer anomenat server.properties que podeu descarregar aquí server-properties.zip i desa'l la carpeta /home/usuari/blynk
 2. Ara arraquem el servidor manualment amb
java -jar server-0.25.2.jar -dataFolder /home/usuari/blynk -serverConfig /home/usuari/blynk/server.properties

Ara podem comprovar si el servidor funciona. Per aturar-lo farem Ctrl + C.

 1. Per activar l'engegada automàtica des d'el terminal editem el crontab fent crontab -e i afegim la línia:
@reboot /usr/bin/java -jar server-0.25.2.jar -dataFolder /home/usuari/blynk -serverConfig /home/usuari/blynk/server.properties &

I reiniciem l'ordinador.

Administració del servidor

Podem administrar el servidor via web en algunes de les següents URL's,

 • Si accedeixo del mateix ordinador on està el servidor

https://localhost:9443/admin

https://127.0.0.1:9443/admin

 • Si accedeixo des d'un altre ordinador:

Per URL:https://fulanito.com:9443/admin

Per IP: https://XX.XX.XX.XX:9443/admin