INTRODUCCIÓ AL CONTROLADOR PROGRAMABLE LOGO! DE SIEMENS

BLOC DE PRÀCTIQUES 1 - EXERCICIS AMB  LOGO! DE SIEMENS

Primer realitza aquests exemples a mode d'introducció:

 • Comandament d’una bombeta a polsacions: H1=S1.
 • Comandament d’una bombeta polsant dos polsadors alhora: H1=S1·S2.
 • Comandament d’una bombeta polsant un polsador o bé un altre: H1=S1+S2.
 • Comandament de 2 bombetes mitjançant 3 polsadors amb la següent condició: H1=S1·S2 ; H2=(S1·S2)+/S3.
 • Comandament d’una amb dos polsadors  ON-OFF (Aturada-Marxa).
 • Comandament d’una bombeta mitjançant un sol polsador a través de telerruptor.
 • Encesa retardada d'una bombeta amb un polsador.
 • Comandament d'un automàtic d'escala amb polsadors.
 • Comandament de dos bombetes amb un sol polsador. Polsació curta (<0,5s) encèn H1, polsacio llarga (>0,5s<) encèn H2.

Ara realitza les següents pràctiques:

  1. Garatge: Per controlar la il·luminació disposem de dos polsadors, un a cada accès. Els llums s'apagaran 2 minuts (10 segons) després. 
  2. Escala a Garatge: Es volen col·locar 2 polsadors en els extrems de l‘escala per controlar el punt de llum de l’escala de la següent forma; en prémer qualsevol polsador s’ha d’encendre el llum durant 10s i haurà d’avisar de l’apagada ( per xemple 2s abans d’apagar-se farà una "paradinya" de 0,6s.
  3. Lavabo: En prémer el polsador del lavabo s’ha de connectar el corresponent punt de llum i apagar-se automàticament als 10s.
  4. Extractor lavabo: En prémer el polsador del lavabo s’encén el llum i si aquest llum roman encès més de 10 minuts (segons), s’ha de connectar l’extractor automàticament. Quan s’apagui el llum, l’extractor funcionarà durant 5 minuts (segons) extres abans de desconnectar-se.
  5. Enllumenat exterior: Es vol que l’enllumenat exterior es connecti automàticament cada dia de les 06h fins les 08h i de les 21h fins les 23h.
  6. Rec jardí: Es vol regar el jardí tots els dilluns i divendres de l’any entre les 20h i 20,05h. Els mesos de Juny, Juliol i Agost també es regarà els dimecres a la mateixa hora.
  7. Rec jardí manual: Es vol tenir una alternativa manual de rec (exercici 6) mitjançat un polsador de marxa i un d’aturada.
  8. Traster: En prémer un polsador, s’ha de connectar el corresponent punt de llum i apagar-se automàticament als 10s o en el mateix instant que la persona vulgui tornant a prémer el polsador.
  9. Realitzeu el control dels següents punts de llum:
   • Punt de llum del bany: Activació des d’un detector de presencia, apagat automàtic en 1 minut (10 segons).
   • Punt de llum del passadís : Activació i desactivació des de dos polsadors.
   • Punt de llum de l’habitació : Activació i desactivació des de tres polsadors.
   • Apagada general de tots els punts de llum des d’un polsador. 
   NOTA: A cada pulsació sobre els polsadors, el punt de llum corresponent ha de commutar i mantenir-se en el seu estat fins una nova pulsació, tipus telerruptor.
   Si el llum del bany roman encès més de 5 minuts es connectarà un extractor que deixarà de funcionar 2 minuts desprès de no detectar presència en el bany
  10. Realitzeu el control dels següents punts de llum:
   Realitzeu el control de tres punts de llum independents:
   • Punt de llum (Q1): Activació i desactivació des d’un polsador (I1).
   • Punt de llum (Q2): Activació i desactivació des de dos polsadors (I2) i (I3).
   • Punt de llum (Q3): Activació i desactivació des de tres polsadors (I4), (I5) i (I6).
   També s’ha de realitzar el control centralitzat de l’encesa i l’apagada dels tres punts de llum des de dos polsadors independents:
   • El polsador (I7) encendrà els tres punts de llum de forma centralitzada.
   • El polsador (I8) apagarà els tres punts de llum de forma centralitzada.
   També s’haurà d’activar el ventilador extractor del bany (Q4) de forma que, quan s’activi el llum (Q1) mitjançant el polsador (I1), també s’activi el ventilador i, quan s’apagui la llum, el ventilador s’aturi després d’un temps programat:
   • L’extractor (Q4) funcionarà quan s’encengui el punt de llum (Q1) i s’aturarà després d’un temps de 10” d’haver apagat el llum.
  11. Realitzeu el control de l’Enllumenat exterior amb control automàtic i manual:
   La llum exterior s’ha de poder ser controlat en mode manual des d’un polsador instal·lat a la sala d’estar i en mode automàtic mitjançant un detector crepuscular que encendrà el llum quan es faci de nit i s’apagarà quan es faci de dia. Seleccionar els modes manual i automàtic des del teclat del Logo!. Notifiqueu en la pantalla del Logo!, en què mode es troba la instal·lació i de l’estat del llum.
  12. Realitzeu el control d’una pressa de corrent:
   Es pretén controlar la pressa de corrent de la TV en l’habitació dels nens de la següent manera:
   En mode no automàtic (normal) la pressa tindrà sempre tensió. .
   En mode automàtic es podrà controlar la connexió i desconnexió de la pressa en funció d’un temporitzador horari per exemple que només hi hagi tensió en la pressa entre les 17h i 20h. Seleccionar el mode automàtic des del teclat del Logo!. Notifiqueu en la pantalla del Logo! del mode automàtic i si hi ha o no tensió a la pressa.
  13. Realitzeu el control d’enllumenat i de l’extractor del garatge amb control automàtic:
   Quan es detecti moviment s’encendrà el llum i es connectarà l’extractor, quan ja no es detecti moviment al cap d’1 minut s’apagarà el llum i als 3 minuts es desconnectarà l’extractor. Instal·leu en el mateix garatge 2 interruptors; un per poder deixar el llum encès de manera ininterrompuda i l’altre per desconnectar l’extractor.
  14. Crear UDF's:
   Utilitzant els següents versions de polsació curta-llarga, crea dos noves UDF's amb l'ajuda d'aquestes instruccions.

 

Versió 1

undefined

Versió 2

undefined

 

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 1  

 

   15. Control de persiana MANUAL/ AUTOMÀTIC:

Disseny d’un programa per al control de pujada i la baixada d’una persiana d’una finestra amb comandament elèctric, de forma automàtica o manual. Un control tradicional es realitza de la següent manera.

undefined

Si utilitzem el Logo!, la funcionalitat serà la següent:

Ambdós polsadors realitzaran una funció doble de control i comandament: per impulsos curts que serà manual i per impulsos llargs serà automàtica.
AUTOMÀTICA: Fent un impuls llarg ( >=1” ) sobre qualsevol dels dos polsadors, farem que la persiana s’obri o tanqui (pugi o baixi) automàticament, fins que arribi a l’extrem d’oberta o tancada (temps aprox. de 30”). Si es manté polsat.
MANUAL: Realitzant una pulsació curta ( <1” ) sobre qualsevol dels dos polsadors, farem que la persiana s’obri o tanqui a voluntat, fins que es deixi de prémer el polsador corresponent, aleshores es pararà. A impulsos es tanca o s’obre.
Si la persiana s’està obrint o tancant de forma automàtica, en polsar qualsevol dels dos polsadors, la persiana s’aturarà. Si volem que inverteixi el sentit de gir, s’haurà de tornar a donar l’ordre de comandament sobre el polsador corresponent.
Tot i que el control no està condicionat per finals de cursa (limitadors d’obertura o tancament) ni la protecció per tèrmic (sobreintensitat), el motor ja disposa d’aquests elements internament (constructivament), per tant, tot i que el control determina un temps màxim d’obertura o tancament, el motor ja es para per efecte dels seus propis finals de cursa i/o tèrmic de protecció.

undefined

    16. Alarmes tècniques d’aigua i gas:


L’alarma tècnica d’aigua i gas ha de tenir els següents elements de control i ha de fer les següents accions:
• Un polsador per a habilitar (C1) i un indicador d’habilitació de la corresponent alarma. (això es podria fer directament des del teclat i pantalla del Logo!).
• Un detector d’aigua (I1) i un de gas (I2).
• En cas de detecció de fuita d’aigua i/o de gas ha de sonar una sirena (Q1) durant 1 minut.
•Quan es produeixi la detecció d’aigua i/o de gas s’ha de tallar l’electrovàlvula corresponent (Q2 aigua, Q3 gas). A partir d’aquest moment ja no hi haurà subministrament fins que no es solucioni l’avaria i s’inhabiliti l’alarma.
• Notifiqueu la detecció de fuita d’aigua i/o de gas i el moment en què s’ha produït (data i hora) mitjançant la pantalla del Logo!. L’avís ha de romandré fins que no s’inhabiliti l’alarma. 

    17. Alarma d’intrusió:

L’alarma d’intrusió ha de tenir els següents elements de control i ha de fer les següents accions:

• Un polsador per a habilitar i un indicador d’habilitació de la corresponent alarma. (això es podria fer directament des del teclat (C1) i pantalla del Logo!).
• Com a mínim un detector de presència (I1).
• En cas de detecció d’intrusió ha de sonar una sirena (Q1) durant 5 minuts de manera intermitent , TON 2'' i TOFF 3'').

• En el moment de l’habilitació de l’alarma, aquesta serà inoperant durant 2 minuts (sortida de l’habitatge).
• Quan es produeixi la detecció d’intrusió la sirena començarà a sonar 1 minut després (temps per inhabilitar l’alarma).
• Notifiqueu la detecció d’intrusió i el moment en què s’ha produït (data i hora) mitjançant la pantalla del Logo!. L’avís ha de romandré fins que no s’inhabiliti l’alarma.

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 2

    18. Connexió de difernets logo! en mode Master-Slave:

a) Configura un Logo! 0BA8 com a Master amb una IP 192.168.0.31 que anomenarem "01-MASTER-ip31". Ara configureu un altre com Slave amb IP 192.168.0.32 que anomenarem "02-SLAVE-ip32". Ara realitza un programa perquè un pulsador a l'entrada I1 del 01-MASTER-ip31 controli una bombeta connectada a la sortida Q1 del 02-SLAVE-ip32.

b) Realitza el mateix per les entrades I2, I3 i I4 del master sobre les sortides Q2, Q3 i Q4 del slave.

c) Afegeig que les entrades I1, I2, I3 i I4 del 02-SLAVE-ip32 controlin les sortides Q1, Q2, Q3 i Q4 del 01-MASTER-ip31.

d) Incorporem un tercer Logo! 0BA8 anomenat "03-SLAVE-ip33".  Aquest controla l'enllumnenat (Q1) i extracció (Q2) d'un bany.

e) La sortida Q3 del 03-SLAVE-ip33 està assignada a l'enllumenat del jardi. El pulsador de comandament manual i l'interruptor crepuscular estan connectats a les entrades I5 del 01-MASTER-ip31 i I5 del 02-SLAVE-ip32.

 

    19. Entrades i sortides analògiques.

Dissenya un sistema de calefacció per radiadors, controlat per un regulador PI més PWM.

undefined

    20. Connexió Master-Master:

    21. Projecte final.

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 3

BLOC DE PRÀCTIQUES 2 - SISTEMA KNX

 

 

IOT-2018

Exercici